We found 0 results. View results
Your search results

313 Names of Sahabah, the battle of Badr took place on the 17th of Ramadan

Posted by admin on April 10, 2023
0

313 Names of Sahabah

The battle of Badr took place on the 17th of Ramadan

1. Prophet Muhammad ﷺ
2. Abu Bakar as-Siddiq
3. Umar bin al-Khattab
4. Uthman bin Affan
5. Ali bin Abu Talib
6. Talhah bin ‘Ubaidillah
7. Bilal bin Rabah
8. Hamzah bin Abdul Muttalib
9. Abdullah bin Jahsyi
10. Al-Zubair bin al-Awwam
11. Mus’ab bin Umair bin Hashim
12. Abdur Rahman bin ‘Auf
13. Abdullah bin Mas’ud
14. Sa’ad bin Abi Waqqas
15. Abu Kabshah al-Farisi
16. Anasah al-Habsyi
17. Zaid bin Harithah al-Kalbi
18. Marthad bin Abi Marthad al-Ghanawi
19. Abu Marthad al-Ghanawi
20. Al-Husain bin al-Harith bin Abdul Muttalib
21. ‘Ubaidah bin al-Harith bin Abdul Muttalib
22. Al-Tufail bin al-Harith bin Abdul Muttalib
23. Mistah bin Usasah bin ‘Ubbad bin Abdul Muttalib
24. Abu Huzaifah bin ‘Utbah bin Rabi’ah
25. Subaih (servant of Abi ‘Asi bin Umayyah)
26. Salim (servant of Abu Huzaifah)
27. Sinan bin Muhsin
28. ‘Ukasyah bin Muhsin
29. Sinan bin Abi Sinan
30. Abu Sinan bin Muhsin
31. Syuja’ bin Wahab
32. ‘Utbah bin Wahab
33. Yazid bin Ruqais
34. Muhriz bin Nadhlah
35. Rabi’ah bin Aksam
36. Thaqfu bin Amir
37. Malik bin Amir
38. Mudlij bin Amir
39. Abu Makhsyi Suwaid bin Makhsyi al-Ta’i
40. ‘Utbah bin Ghazwan
41. Khabbab (servant of ‘Utbah bin Ghazwan)
42. Hathib bin Abi Balta’ah al-Lakhmi
43. Sa’ad al-Kalbi (servant of Hathib)
44. Suwaibit bin Sa’ad bin Harmalah
45. Umair bin Abi Waqqas
46. Al-Miqdad bin ‘Amru
47. Mas’ud bin Rabi’ah
48. Zus Syimalain Amru bin Amru
49. Khabbab bin al-Arat al-Tamimi
50. Amir bin Fuhairah
51. Suhaib bin Sinan
52. Abu Salamah bin Abdul Asad
53. Syammas bin Uthman
54. Al-Arqam bin Abi al-Arqam
55. Ammar bin Yasir
56. Mu’attib bin ‘Auf al-Khuza’i
57. Zaid bin al-Khattab
58. Amru bin Suraqah
59. Abdullah bin Suraqah
60. Sa’id bin Zaid bin Amru
61. Mihja bin Akk (servant of Umar bin al-Khattab)
62. Waqid bin Abdullah al-Tamimi
63. Khauli bin Abi Khauli al-Ijli
64. Malik bin Abi Khauli al-Ijli
65. Amir bin Rabi’ah
66. Amir bin al-Bukair
67. Aqil bin al-Bukair
68. Khalid bin al-Bukair
69. Iyas bin al-Bukair
70. Uthman bin Maz’un
71. Qudamah bin Maz’un
72. Abdullah bin Maz’un
73. Al-Saib bin Uthman bin Maz’un
74. Ma’mar bin al-Harith
75. Khunais bin Huzafah
76. Abu Sabrah bin Abi Ruhm
77. Abdullah bin Makhramah
78. Abdullah bin Suhail bin Amru
79. Wahab bin Sa’ad bin Abi Sarah
80. Hatib bin Amru
81. Umair bin Auf
82. Sa’ad bin Khaulah
83. Abu Ubaidah Amir al-Jarah
84. Amru bin al-Harith
85. Suhail bin Wahab bin Rabi’ah
86. Safwan bin Wahab
87. Amru bin Abi Sarah bin Rabi’ah
88. Sa’ad bin Muaz
89. Amru bin Muaz
90. Al-Harith bin Aus
91. Al-Harith bin Anas
92. Sa’ad bin Zaid bin Malik
93. Salamah bin Salamah bin Waqsyi
94. ‘Ubbad bin Waqsyi
95. Salamah bin Thabit bin Waqsyi
96. Rafi’ bin Yazid bin Kurz
97. Al-Harith bin Khazamah bin ‘Adi
98. Muhammad bin Maslamah al-Khazraj
99. Salamah bin Aslam bin Harisy
100. Abul Haitham bin al-Tayyihan
101. ‘Ubaid bin Tayyihan
102. Abdullah bin Sahl
103. Qatadah bin Nu’man bin Zaid
104. Ubaid bin Aus
105. Nasr bin al-Harith bin ‘Abd
106. Mu’attib bin ‘Ubaid
107. Abdullah bin Tariq al-Ba’lawi
108. Mas’ud bin Sa’ad
109. Abu Absi Jabr bin Amru
110. Abu Burdah Hani’ bin Niyyar al-Ba’lawi
111. Asim bin Thabit bin Abi al-Aqlah
112. Mu’attib bin Qusyair bin Mulail
113. Abu Mulail bin al-Az’ar bin Zaid
114. Umair bin Mab’ad bin al-Az’ar
115. Sahl bin Hunaif bin Wahib
116. Abu Lubabah Basyir bin Abdul Munzir
117. Mubasyir bin Abdul Munzir
118. Rifa’ah bin Abdul Munzir
119. Sa’ad bin ‘Ubaid bin al-Nu’man
120. Uwaim bin Sa’dah bin ‘Aisy
121. Rafi’ bin Anjadah
122. Ubaidah bin Abi ‘Ubaid
123. Tha’labah bin Hatib
124. Unais bin Qatadah bin Rabi’ah
125. Ma’ni bin Adi al-Ba’lawi
126. Thabit bin Akhram al-Ba’lawi
127. Zaid bin Aslam bin Tha’labah al-Ba’lawi
128. Rib’ie bin Rafi’ al-Ba’lawi
129. Asim bin Adi al-Ba’lawi
130. Jubr bin ‘Atik
131. Malik bin Numailah al-Muzani
132. Al-Nu’man bin ‘Asr al-Ba’lawi
133. Abdullah bin Jubair
134. Asim bin Qais bin Thabit
135. Abu Dhayyah bin Thabit bin al-Nu’man
136. Abu Hayyah bin Thabit bin al-Nu’man
137. Salim bin Amir bin Thabit
138. Al-Harith bin al-Nu’man bin Umayyah
139. Khawwat bin Jubair bin al-Nu’man
140. Al-Munzir bin Muhammad bin ‘Uqbah
141. Abu ‘Uqail bin Abdullah bin Tha’labah
142. Sa’ad bin Khaithamah
143. Munzir bin Qudamah bin Arfajah
144. Tamim (servant of Sa’ad bin Khaithamah)
145. Al-Harith bin Arfajah
146. Kharijah bin Zaid bin Abi Zuhair
147. Sa’ad bin al-Rabi’ bin Amru
148. Abdullah bin Rawahah
149. Khallad bin Suwaid bin Tha’labah
150. Basyir bin Sa’ad bin Tha’labah
151. Sima’ bin Sa’ad bin Tha’labah
152. Subai bin Qais bin ‘Isyah
153. Ubbad bin Qais bin ‘Isyah
154. Abdullah bin Abbas
155. Yazid bin al-Harith bin Qais
156. Khubaib bin Isaf bin ‘Atabah
157. Abdullah bin Zaid bin Tha’labah
158. Huraith bin Zaid bin Tha’labah
159. Sufyan bin Bisyr bin Amru
160. Tamim bin Ya’ar bin Qais
161. Abdullah bin Umair
162. Zaid bin al-Marini bin Qais
163. Abdullah bin ‘Urfutah
164. Abdullah bin Rabi’ bin Qais
165. Abdullah bin Abdullah bin Ubai
166. Aus bin Khauli bin Abdullah
167. Zaid bin Wadi’ah bin Amru
168. ‘Uqbah bin Wahab bin Kaladah
169. Rifa’ah bin Amru bin Amru bin Zaid
170. Amir bin Salamah
171. Abu Khamishah Ma’bad bin Ubbad
172. Amir bin al-Bukair
173. Naufal bin Abdullah bin Nadhlah
174. ‘Utban bin Malik bin Amru bin al-Ajlan
175. ‘Ubadah bin al-Somit
176. Aus bin al-Somit
177. Al-Nu’man bin Malik bin Tha’labah
178. Thabit bin Huzal bin Amru bin Qarbus
179. Malik bin Dukhsyum bin Mirdhakhah
180. Al-Rabi’ bin Iyas bin Amru bin Ghanam
181. Waraqah bin Iyas bin Ghanam
182. Amru bin Iyas
183. Al-Mujazzar bin Ziyad bin Amru
184. ‘Ubadah bin al-Khasykhasy
185. Nahhab bin Tha’labah bin Khazamah
186. Abdullah bin Tha’labah bin Khazamah
187. Utbah bin Rabi’ah bin Khalid
188. Abu Dujanah Sima’ bin Kharasyah
189. Al-Munzir bin Amru bin Khunais
190. Abu Usaid bin Malik bin Rabi’ah
191. Malik bin Mas’ud bin al-Badan
192. Abu Rabbihi bin Haqqi bin Aus
193. Ka’ab bin Humar al-Juhani
194. Dhamrah bin Amru
195. Ziyad bin Amru
196. Basbas bin Amru
197. Abdullah bin Amir al-Ba’lawi
198. Khirasy bin al-Shimmah bin Amru
199. Al-Hubab bin al-Munzir bin al-Jamuh
200. Umair bin al-Humam bin al-Jamuh
201. Tamim (servant of Khirasy bin al-Shimmah)
202. Abdullah bin Amru bin Haram
203. Muaz bin Amru bin al-Jamuh
204. Mu’awwiz bin Amru bin al-Jamuh
205. Khallad bin Amru bin al-Jamuh
206. ‘Uqbah bin Amir bin Nabi bin Zaid
207. Hubaib bin Aswad
208. Thabit bin al-Jiz’i
209. Umair bin al-Harith bin Labdah
210. Basyir bin al-Barra’ bin Ma’mur
211. Al-Tufail bin al-Nu’man bin Khansa’
212. Sinan bin Saifi bin Sakhr bin Khansa’
213. Abdullah bin al-Jaddi bin Qais
214. Atabah bin Abdullah bin Sakhr
215. Jabbar bin Umaiyah bin Sakhr
216. Kharijah bin Humayyir al-Asyja’i
217. Abdullah bin Humayyir al-Asyja’i
218. Yazid bin al-Munzir bin Sahr
219. Ma’qil bin al-Munzir bin Sahr
220. Abdullah bin al-Nu’man bin Baldumah
221. Al-Dhahlak bin Harithah bin Zaid
222. Sawad bin Razni bin Zaid
223. Ma’bad bin Qais bin Sakhr bin Haram
224. Abdullah bin Qais bin Sakhr bin Haram
225. Abdullah bin Abdi Manaf
226. Jabir bin Abdullah bin Riab
227. Khulaidah bin Qais bin al-Nu’man
228. An-Nu’man bin Yasar
229. Abu al-Munzir Yazid bin Amir
230. Qutbah bin Amir bin Hadidah
231. Sulaim bin Amru bin Hadidah
232. Antarah (servant of Qutbah bin Amir)
233. Abbas bin Amir bin Adi
234. Abul Yasar Ka’ab bin Amru bin Abbad
235. Sahl bin Qais bin Abi Ka’ab bin al-Qais
236. Amru bin Talqi bin Zaid bin Umaiyah
237. Muaz bin Jabal bin Amru bin Aus
238. Qais bin Mihshan bin Khalid
239. Abu Khalid al-Harith bin Qais bin Khalid
240. Jubair bin Iyas bin Khalid
241. Abu Ubadah Sa’ad bin Uthman
242. Uqbah bin Uthman bin Khaladah
243. Ubadah bin Qais bin Amir bin Khalid
244. As’ad bin Yazid bin al-Fakih
245. Al-Fakih bin Bisyr
246. Zakwan bin Abdu Qais bin Khaladah
247. Muaz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
248. Aiz bin Ma’ish bin Qais bin Khaladah
249. Mas’ud bin Qais bin Khaladah
250. Rifa’ah bin Rafi’ bin al-Ajalan
251. Khallad bin Rafi’ bin al-Ajalan
252. Ubaid bin Yazid bin Amir bin al-Ajalan
253. Ziyad bin Lubaid bin Tha’labah
254. Khalid bin Qais bin al-Ajalan
255. Rujailah bin Tha’labah bin Khalid
256. Atiyyah bin Nuwairah bin Amir
257. Khalifah bin Adi bin Amru
258. Rafi’ bin al-Mu’alla bin Luzan
259. Abu Ayyub bin Khalid al-Ansari
260. Thabit bin Khalid bin al-Nu’man
261. ‘Umarah bin Hazmi bin Zaid
262. Suraqah bin Ka’ab bin Abdul Uzza
263. Suhail bin Rafi’ bin Abi Amru
264. Adi bin Abi al-Zaghba’ al-Juhani
265. Mas’ud bin Aus bin Zaid
266. Abu Khuzaimah bin Aus bin Zaid
267. Rafi’ bin al-Harith bin Sawad bin Zaid
268. Auf bin al-Harith bin Rifa’ah
269. Mu’awwaz bin al-Harith bin Rifa’ah
270. Muaz bin al-Harith bin Rifa’ah
271. An-Nu’man bin Amru bin Rifa’ah
272. Abdullah bin Qais bin Khalid
273. Wadi’ah bin Amru al-Juhani
274. Ishmah al-Asyja’i
275. Thabit bin Amru bin Zaid bin Adi
276. Sahl bin ‘Atik bin al-Nu’man
277. Tha’labah bin Amru bin Mihshan
278. Al-Harith bin al-Shimmah bin Amru
279. Ubai bin Ka’ab bin Qais
280. Anas bin Muaz bin Anas bin Qais
281. Aus bin Thabit bin al-Munzir bin Haram
282. Abu Syeikh bin Ubai bin Thabit
283. Abu Tolhah bin Zaid bin Sahl
284. Abu Syeikh Ubai bin Thabit
285. Harithah bin Suraqah bin al-Harith
286. Amru bin Tha’labah bin Wahb bin Adi
287. Salit bin Qais bin Amru bin Atik
288. Abu Salit bin Usairah bin Amru
289. Thabit bin Khansa bin Amru bin Malik
290. Amir bin Umaiyyah bin Zaid
291. Muhriz bin Amir bin Malik
292. Sawad bin Ghaziyyah
293. Abu Zaid Qais bin Sakan
294. Abul A’war bin al-Harith bin Zalim
295. Sulaim bin Milhan
296. Haram bin Milhan
297. Qais bin Abi Sha’sha’ah
298. Abdullah bin Ka’ab bin Amru
299. Ishmah al-Asadi
300. Abu Daud Umair bin Amir bin Malik
301. Suraqah bin Amru bin Atiyyah
302. Qais bin Mukhallad bin Tha’labah
303. Al-Nu’man bin Abdi Amru bin Mas’ud
304. Al-Dhahhak bin Abdi Amru
305. Sulaim bin al-Harith bin Tha’labah
306. Jabir bin Khalid bin Mas’ud
307. Sa’ad bin Suhail bin Abdul Asyhal
308. Ka’ab bin Zaid bin Qais
309. Bujir bin Abi Bujir al-Abbasi
310. Itban bin Malik bin Amru al-Ajalan
311. Ismah bin al-Hushain bin Wabarah
312. Hilal bin al-Mu’alla al-Khazraj
313. Awleh bin Syuqrat (assistant of Prophet Muhammad ﷺ)
رضوان الله عليهم أجمعين
And Allah knows best.

Leave a Reply

Compare Listings